Telefonisch bestellen? Bel: 0900 - 5150000 Bel Nu

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg.

Privacy Policy van Manonskeuze 

Wij (‘Manonskeuze’ of ‘we/onze’) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers en zal derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites.

Reikwijdte en toestemming
Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy statement.

Privacy

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

1. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld:
a. door u aan te melden voor onze nieuwsbrief;
b. bij het aankopen van een product in onze webshop.
2. Wanneer u onze website bezoekt;
3. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice;

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 Gegevens die wij automatisch verzamelen:
Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

- browsergegevens;
- duur van uw bezoek;
- pagina’s die u bezoekt;
- links waar u op klikt;
- verbindingsgegevens

• Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld bij het bestellen van één van onze mooie producten):

- naam;
- e-mailadres;
- adres;
- postcode;
- woonplaats;
- telefoonnummer;
- financiële gegevens;
- inhoud van de bestelling;

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:
Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:
A. ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het leveren van producten);
B. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
1. marketingdoeleinden.
C. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

Grondslag(en): Doeleinde:

                       Cont(r)act:

A                     | de uitvoering van een met u gesloten koopovereenkomst.

A                     | de behandeling van uw bestelling.

B1                   | het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten.

A, B1 of C        | het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.

                       Product- en dienst ontwikkeling:

B1                   | het achterhalen welke personen gebruik maken van specifiek bezochte producten en deze producten
                         aanpassen of vernieuwen waar nodig. 

                        Functioneren van en optimaliseren website:

B1                   | het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik,
                        ontwikkelen van de website.

B1                   | het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.

                        Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:

C                     | het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

B1 en C            | Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen
                          Manonskeuze, haar klanten en medewerkers,  evenals voor deelname aan
                          waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van
                          kredietrisico’s.


Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Manonskeuze. Uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Manonskeuze heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving bewerkersovereenkomsten gesloten met al haar bewerkers.

Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Onze bezorgpartner moet tenslotte uw bestelling afleveren. Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus komen in beeld zodra we u gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Manonskeuze te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen:
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. U kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, deze mogelijkheid vindt u terug onder ‘rechten van betrokkenen’.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:
Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:
U heeft het recht Manonskeuze te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Dit is mogelijk via de volgende mogelijkheden:

Per e-mail: Opt-out
privacy@omnichannelgroup.com     via de beschikbare
opt-out mogelijkheden
in de mailings
(voor marketing-
doeleinden)

Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.

Klachten:
Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar privacy@omnichannelgroup.com. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy Policy:
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens Manonskeuze:
Indien u vragen heeft over deze Privacy Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

• per e-mail: privacy@omnichannelgroup.com

Deze pagina is voor het laatste bijgewerkt op: 21 augustus 2019.

Translation missing: nl.general.search.loading